Avbestilling/cancellation

VILKÅR FOR BRUK AV KRÅKENES FYR

Det er obligatorisk for alle gjester å bestille på forhånd. Ved ledig kapasitet kan bestillinger gjøres samme dag som ankomst. Gjester som ankommer uten forhåndsbestilling kan bortvises. Det gjelder under koronapandemien ingen tidsfrist for når man må ankomme hytta for at sengereservasjonen skal gjelde.

Privatpersoner bestiller og forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Den som er medlem i DNT i bestillingsøyeblikket velger medlemspris. Skoleklasser og lignende grupper bes om å sjekke tilgjengelighet på nett, for så å kontakte turlaget for bestilling.

Begge våre fyr har egne nøkler, for kode ring vakttelefonen tlf. 929 97 913 eller send en mail til ytre.nordfjord.turlag@gmail.com

Når man ankommer hytta er det viktig at alle skriver seg inn i besøksprotokollen. (i noen hytter er den tatt bort pga smittefare). Alle gjester plikter å opptre hensynsfullt i samsvar med DNTs smitteverninstruks, følge oppslag på hyttene og følge gjeldende smitteverns regler fra aktuelle myndigheter.

AVBESTILLING:

•          Avbestilling til og med 6 døgn før oppmøtedag gir rett til full refusjon. 

•          Eks: Et opphold fredag-søndag må da avbestilles senest kl. 23:59 på lørdag

•          Avbestilling som gjøres senere enn 5 døgn før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.

Bestilling på en hytte kan ved ledig kapasitet flyttes til en annen dato og/eller en annen av Ytre Nordfjord Turlag sine hytter innen 5 dager før opprinnelig oppmøtedag. Slike endringer gjøres på e-post til ytre.nordfjord.turlag@gmail.com

Avbestilling kan gjøres på to måter. Gjennom betalingsløsningen på nett på «min side» eller ved å sende en mail til ytre.nordfjord.turlag@gmail.com og legge ved kvitteringen.

Link til min side: https://my-page.visbook.com/5552/login?lang=no

Mer info får dere på vår hjemmeside ytrenordfjord.dnt.no eller UT.no

TERMS FOR THE USE OF KRÅKENES LIGHTHOUSE

It is mandatory for all guests to book in advance. In case of availability, bookings can be made on the same day as arrival. Guests arriving without prior reservation may be presented. This applies during the Coronal epidemic for when to arrive at the cottage for the bed reservation to apply.

Private individual book and prepay the cabin stay in full. Whoever is a member of DNT at the booking moment selects the membership price. School classes and similar groups are requested to check availability online and then contact us for booking.

All of our houses have their own keys, for code phone tel. +47 929 97 913 or send an email to ytre.nordfjord.turlag@gmail.com

When arriving at the Lighthouse, it is important that everyone enters the visitor protocol. (in some cabins it is taken away due to the risk of infection). All guests are obliged to act in accordance with DNT’s infection control instructions, follow the premises and follow the applicable infection control rules from the relevant authorities.

Cancellation:

1.        Cancellation up toand including 6 days before the day of attendance entitles you to a full refund. 

2.        Ex: A stay Friday-Sunday must be cancelled no later than 11:59 p.m. on Saturday

3.        Cancellation made later than 5 days before the day of attendance does not entitle you to a refund.

4.        Bookings for a house can be moved to another date and/or another of Ytre Nordfjord Turlag’s houses within 5 days before the original meeting day.

 Such changes are made by e-mail to ytre.nordfjord.turlag@gmail.com

Cancellation can be done in two ways. Through the online booking site on “my page” or by sending an email to ytre.nordfjord.turlag@gmail.com and attaching the receipt.

Link to my page: https://my-page.visbook.com/5552/login?lang=en